Contributie (nieuwe leden)

Bij het lidmaatschap van SDVV hoort een jaarcontributie. Eventueel naar rato van het aantal resterende maanden van het jaar. Op verzoek en na overleg met de penningmeester, kunt je de contributie ook per kwartaal voldoen d.m.v. een periodieke automatische betaalopdracht. Ieder lid van SDVV is verplicht zijn of haar steentje bij te dragen aan het voorbestaan van de vereniging. Dat betekent dat je minimaal 4x per jaar een dagdeel (of een aantal uren) vrijwilligerswerk verricht. Vele handen maken licht werk en een mooie vereniging.

Contributie 2023Per jaarPer kwartaal
 Hoofd-/Seniorlid (inclusief KNSA € 42,50)€ 410,00€ 102,50
Gezinslid (min. 2 leden op 1 adres)€ 385,00€ 96,25
Nevenlid (hoofdlid bij een andere vereniging)€ 367,50€ 91,88
Jeugdlid (een lid tot en met 20 jaar)€ 140,00€ 35,00
Entreegeld aspirant lid (eenmalig)€ 175,00
Entreegeld aspirant jeugdlid (tot en met 20 jaar) (eenmalig)€ 100,00
Ondersteunend lid (*)€ 120,00
Slapend lid€ 42,50
KNSA lidmaatschap (alle contributies m.u.v. nevenleden zijn inclusief KNSA-lidmaatschap)€ 42,50

*Ondersteunende leden zijn uitsluitend oud-leden van SDVV, die tijdens hun lidmaatschap vrijwilliger zijn geweest (of anderszins van nut voor de vereniging) en de schietsport niet meer beoefenen. Zij zijn GEEN lid meer via SDDV van de KNSA en vallen niet meer onder de collectieve verzekering. Zij zijn welkom op ALLE door SDVV georganiseerde evenementen en bijeenkomsten. Zij mogen op eigen initiatief wel vrijwilligerswerk doen. Toelating uitsluitend op voorspraak van het Bestuur.

Betaling contributie is gebonden aan de volgende (afwijkende) regels:

  1. De volledige contributie dient voor 31 december van het jaar voorafgaande aan het contributiejaar te zijn bijgeschreven op het rekeningnummer van SDVV.
  2. In verband met de verhoogde administratieve belasting van vrijwilligers zijn deelbetalingen alleen mogelijk na uitdrukkelijke toestemming van de penningmeester. Termijnbetalingen worden beperkt tot kwartaalbetalingen. Andere termijnen zijn niet mogelijk. Deelbetalingen dienen respectievelijk voor: 1 januari, 1 april, 1 juli  en 1 oktober binnen te zijn.
  3. Te late betaling betekent in álle gevallen een toeslag (lees: boete) van € 25,-
  4. Bij betaling het volgende vermelden:
    • a.: naam van de persoon voor wie betaald word
    • b.: vermelding CONTRIBUTIE SDVV 2023

Betalingen kunnen worden overgeschreven op bankrekening NL21 RABO 0381 3632 28 van de RABO bank Almelo, tnv. SDVV

Leden die 70 jaar of ouder zijn kunnen vrijstelling van vrijwilligerswerk aanvragen

Voor verdere informatie of het aanvragen van een contributiebrief kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Beëindiging lidmaatschap

Uiteraard kunnen er altijd redenen zijn om het lidmaatschap te willen beëindigen. Dit kan schriftelijk uiterlijk 1 maand voor het nieuwe kalenderjaar. Je richt je schriftelijke verzoek tot beëindiging van je lidmaatschap aan de secretaris of stuurt een e-mail naar info@sdvv.nl. Verzoeken die niet minimaal 1 maand voor het nieuwe kalenderjaar binnen zijn worden automatisch doorgeschoven naar het daarop volgende kalenderjaar. Met andere woorden je blijft dan dus nog 1 jaar lang lid en wordt niet gevrijwaard van uw betalingsplicht.