Contributie

Bij het lidmaatschap van SDVV hoort een jaarcontributie. Eventueel naar rato van het aantal resterende maanden van het jaar. Op verzoek en na overleg met de penningmeester, kunt u de contributie ook per kwartaal voldoen d.m.v. een periodieke automatische betaalopdracht. Daarnaast vragen wij u om zich als lid, ca. 8x per jaar voor de vereniging in te zetten, de zg. vrijwilligersdienst. Na vervulling van uw vrijwilligersdienst ontvangt u € 170,- contributie retour!!

Contributie 2023  (per jaar)  (per kwartaal) 
 Hoofd-/Seniorlid (inclusief KNSA € 42,50)  € 410,-  € 102,50
 Hoofd-/Seniorlid (inclusief KNSA € 42,50) ingeroosterd vrijwilliger  € 240  € 60,-
 Gezinslid (min. 2 leden op 1 adres)  € 385,-  € 96,25
 Gezinslid (min. 2 leden op 1 adres) ingeroosterd vrijwilliger  € 215,-  € 53,75
 Nevenlid (hoofdlid bij een andere vereniging)  € 197,50  € 49,38
 Jeugdlid (een lid tot en met 20 jaar)  € 140,-  € 35,-
 Compensatie dienstverlening  € 170,-
 Entreegeld aspirant lid  € 175,- (eenmalig)
 Entreegeld aspirant jeugdlid (tot en met 20 jaar)  € 100,- (eenmalig)
 Ondersteunend lid (*)  € 120,-
 Slapend lid  € 42,50
 KNSA lidmaatschap (alle contributies zijn inclusief KNSA lidmaatschap)  € 42,50

Betaling contributie is gebonden aan de volgende (afwijkende) regels:

  1. De volledige contributie dient voor 31 december van het jaar voorafgaande aan het contributiejaar te zijn bijgeschreven op het rekeningnummer van SDVV.
  2. In verband met de verhoogde administratieve belasting van vrijwilligers zijn deelbetalingen alleen mogelijk na uitdrukkelijke toestemming van de penningmeester. Termijnbetalingen worden beperkt tot kwartaalbetalingen. Andere termijnen zijn niet mogelijk. Deelbetalingen dienen respectievelijk voor: 1 januari, 1 april, 1 juli  en 1 oktober binnen te zijn.
  3. Te late betaling betekent in álle gevallen een toeslag (lees: boete) van € 25,-
  4. Bij betaling het volgende vermelden:

a.: naam van de persoon voor wie betaald wordt

b.: vermelding CONTRIBUTIE SDVV 2023

c.: als geen afkoopsom wordt betaald: vermeldt de vrijwilligersstatus – BC – of  Kantine- of Promoties- e.d.

Betalingen kunnen worden overgeschreven op bankrekening NL21 RABO 0381 3632 28 van de RABO bank Almelo, tnv. SDVV

Onderstaande functies zijn vrijgesteld van betaling van de vrijwilligers compensatie:

  • Ingeroosterde vrijwilligers – Baancommandanten- Bar-& Kantine medewerkers en ingeroosterde klussers.
  • Bestuursleden van de vereniging.
  • Redaktie Los- & Vast Vuren, Onderhoud van Website en Administratie Systeem.
  • Organisatoren IPSC, PCP, Family Shoot, Kleiduivenschieten, e.a. evenementen.
  • Organisatoren en helpers- Schietpromoties.
  • Leden die 70 jaar of ouder zijn of jeugdleden jonger dan 18 jaar.

Voor verdere informatie of het aanvragen van een contributiebrief kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Beëindiging lidmaatschap:

Uiteraard kunnen er altijd redenen zijn om het lidmaatschap te willen beëindigen. Dit kan schriftelijk uiterlijk 1 maand voor het nieuwe kalenderjaar. U richt uw schriftelijke verzoek tot beëindiging van uw lidmaatschap aan de secretaris of stuurt een e-mail naar info@sdvv.nl. Verzoeken die niet minimaal 1 maand voor het nieuwe kalenderjaar binnen zijn worden automatisch doorgeschoven naar het daarop volgende kalenderjaar. Met andere woorden u blijft dan dus nog 1 jaar lang lid en wordt niet gevrijwaard van uw betalingsplicht.

*Ondersteunende leden zijn uitsluitend oud-leden van SDVV, die tijdens hun lidmaatschap (ingeroosterd) vrijwilliger zijn geweest (of anderszins van nut voor de vereniging) en de schietsport niet meer beoefenen. Zij zijn GEEN lid meer via SDDV van de KNSA en vallen niet meer onder de collectieve verzekering. Zij zijn welkom op ALLE door SDVV georganiseerde evenementen en bijeenkomsten. Zij mogen op eigen initiatief wel vrijwilligerswerk doen. Toelating uitsluitend op voorspraak van het Bestuur.-