26 maart 2019 Algemene ledenvergadering

Agenda:
1. Opening van de ALV door de voorzitter
2. Mededelingen
a) Ingekomen stukken
b) Vaststellen agenda
3. Jubileum/Jubilea
4. Notulen ALV 2018
5. Bestuursverslag secretariaat
6. Financiƫle cijfers
7. Ledenadministratie
8. Uitslag VVC
9. Kascontrole commissie
10. Bestuursverkiezing
11. Benoeming kascommissie
12. Rondvraag
13. Sluiting