Obligatielening 2017 (reglement)

Reglement uitgifte obligaties van de koninklijk Erkende Schietvereniging Der Vereniging Volksweerbaarheid te Almelo.

Artikel 1 

 1. De behoefte van het financieren van de renovatie van banen, kantine, wapenkamer, voorterrein en gebouwen, alsmede een versnelde aflossing van bestaande verplichtingen aan de Gemeente Almelo en de Rabobank is er dringend behoefte aan liquide middelen. De vereniging tracht deze middelen voor een deel te vinden door het uitschrijven van een nieuwe OBLIGATIE LENING 2017 met 2,75% enkelvoudige rentevergoeding per jaar.
 2. Daarom plaatst sv. S.D.V.V. bij leden, sponsoren, en sympathisanten een lening tot een bedrag van maximaal € 70.000,00 (zegge zeventigduizend euro).
 3. Deze lening wordt verdeeld in 700 obligaties van nominaal € 100,00
 4. Op de lening wordt een rente vergoed van 2,75% per jaar. De opgebouwde rente wordt uitbetaald gelijktijdig bij uitloting van de obligaties.
 5. De periode van uitgifte is van 1 mei 2017 t/m 30 april 2018.
 6. Bestaande obligaties uit de periode 2015-2016 kunnen op wens geconverteerd worden in nieuwe Obligaties 1:1
 7. De eenmalige omwisselkosten bedragen € 1,50.
 8. Deelname aan de obligatielening geschiedt door het invullen en inleveren van het speciaal hiervoor gemaakte inschrijfformulier.
 9. De nominale bedragen van de uitgegeven obligaties dienen binnen dertig dagen na inleveren van het inschrijfformulier te worden overgemaakt op rekening IBAN NL21 RABO 0381363228 t.n.v. Schietvereniging SDVV te Almelo onder vermelding van obligatieregeling SDVV 2017-2018 én vermelding van volledige naam en volledig adres. Deze bedragen kunnen ook contant worden voldaan bij de Penningmeester van de vereniging, waarvoor de obligatiehouder een kwitantie ontvangt als bewijs van betaling. Binnen dertig dagen na ontvangst van de betaling ontvangt de verstrekker van de lening, een genummerde obligatie op naam gesteld.

Artikel 2 

 1. De obligaties zijn niet verhandelbaar.
 2. Na Ontvangst van de betaling zal een obligatiebewijs naar de obligatiehouder worden toegezonden. (zie art 1-H)
 3. Door SDVV wordt een register bijgehouden, waarin op nummer de laatst bekende namen en adressen van de obligatiehouders worden vermeld. Het door de Penningmeester bijgehouden register is leidend en bindend.
 4. Bij adreswijziging van de obligatiehouder dient deze dit schriftelijk aan de penningmeester te laten weten, onverlet eventuele meldingen aan de ledenadministratie e.d.
 5. Bij overlijden van de obligatiehouder- natuurlijk persoon- zullen de rechten van de obligaties overgaan op de rechtmatige erven. De erven zijn verantwoordelijk voor het informeren van de penningmeester onder het aantonen van hun rechten.

Artikel 3  

 1. De Vorderingen uit hoofde van deze lening zijn pas opeisbaar na uitloting als beschreven in onderstaande artikelen.
 2. Uitloting van de obligaties vindt plaats tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV), voor het eerst in het jaar 2018. De feitelijke trekking wordt verricht door de twee leden van de zittende kascommissie, tijdens de vergadering.
 3. Vanaf het jaar 2018 zal jaarlijks 5% van de Obligaties worden uitgeloot ter aflossing van de lening. Het bestuur van SDVV kan ieder jaar besluiten meer obligaties uit te loten en heeft hiervoor geen toestemming van de obligatiehouders of ALV nodig.
 4. De uitgelote nummers van de obligaties worden gepubliceerd op de website van SDVV alsmede via Los Vuren en de Lichtkrant.
 5. Tevens zullen de houders van de uitgelote Obligaties, volgens het in artikel 2 lid K. Schriftelijk worden geïnformeerd over de uitloting en de wijze van indienen van het verzoek tot terugbetaling.
 6. Indien na zes maanden na uitloting geen verzoek tot terugbetaling is verricht aan de SDVV vervalt in principe de aflossingsverplichting van de SDVV, tenzij het bestuur anders beslist.

Artikel 4   

 1. Een obligatiehouder kan, indien er sprake is van een bijzondere reden, het dagelijks bestuur verzoeken om tot eerdere aflossing van zijn obligatie(s) over te gaan.
 2. Over een onder 4.T. bedoeld verzoek beslist het Dagelijks Bestuur van SDVV in een DB vergadering, waarbij de meerderheid van de DB leden aanwezig is.

Artikel 5  

 1. Wijzigen of aanvullen van dit reglement kan met goedkeuring van het Dagelijks Bestuur van SDVV.

Aldus vastgesteld door het Bestuur van SDVV op 1 mei 2017

Johan de Graaf    (voorzitter)

Pierre Teunisse      (Secretaris)

Jan Bert Moerhuis   (penningmeester

Hans de Hoop    (Vice voorzitter)

Wim Lucassen  (BL Veiligheid)